LOIS Laboratorij za odprte inovacijske sisteme

Laboratorij za odprte inovacijske sisteme zaposluje raziskovalce s področja nove ekonomije.

Ukvarja se z raziskavami, prenosom znanja in razvojem sistemov odprte inovativnosti, podjetništva, komercializacije, internacionalizacije in tehnoloških politik. Dela za in z nacionalnimi ter mednarodnimi akterji inovativno-razvojnih ekosistemov.

Laboratorij deluje horizontalno po principu odprtega modela inovativnosti, kjer gre za sodelovalni model ustvarjanja novih (visoko) dodanih vrednosti. Proučuje inovativnost družbe na različnih nivojih in združuje izjemne potenciale. Soustvarja inovativne poslovne pristope za sonaravne razvojno-tržne preboje s ciljem vstopanja na (več)milijardne trge.

V njem poteka je teklo pet temeljnih raziskovalno-razvojnih projektov, znotraj katerih so med drugim razvili tri večje produkte: MBAR (magistrski študij iz specializiranih managerskih znanj za raziskovalce in razvojnike); COINVEST (e-platforma za povezovanje visokotehnoloških podjetnikov in investitorjev) in CERINNO (center za izvajanje in spodbujanje bazičnih ter aplikativnih raziskav s področja inovacij).

Projekti v teku

 VIBE

Trajanje projekta: 01.11.2013 – 31.12.2014

Vir financiranja: SPIRIT Slovenija

Vloga CO BIK: nosilec, soizvajalec

Cilj projekta sta dve investicijski konferenci (2013 in 2014) in priprava vsebin za spletno stran, izvedeno za naročnika Spirit Slovenia, skupaj z Europe Unlimited, Bruselj, Belgija.

 IPA Pacinno

Trajanje projekta: 01.01.2014 – 31.3.2016

Vir financiranja: IPA Adriatic, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, lastno financiranje

Vloga CO BIK: partner

Ključni cilji projekta so v jadranskem območju IPA regije vzpostaviti model prenosa znanja v industrijo, izvesti pilotno izvedbo MBA programa za razvojnike in raziskovalce, vzpostaviti pisarne za prenos znanja in oblikovati modele vplivanja, v katerih bodo od vsega začetka sodelovali policy-makerji. Izvedba dveh investicijskih konferenc. 

Projekt poteka v sodelovanju s partnerji:

Univerza v Trstu – vodilni partner

Univerza v Tirani, Albanija

Univerza v Podgorici, Ekonomska fakulteta, Črna Gora

Univerza v Sarajevu, Ekonomska fakulteta, Bosna in Hercegovina

Univerza v Reki, Medicinska fakulteta, Hrvaška

Inštitut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija

Ionska univerza, Grčija

Zaključeni projekti

MBA za znanstvenike (MBAR)

Opis
Projekt MBA za znanstvenike je bil usmerjen v razvijanje mednarodno odličnega programa poslovnega izobraževanja za managerje v znanosti.

Doseženi rezultati
Znotraj projekta so na globalni ravni prepoznane in opredeljene inštitucije s primerljivimi MBA programi, s katerimi so tudi vzpostavljene že povezave in izpeljani obiski (London, Boston, Pariz, Trst). Razviti so selekcijski postopki za študente. Na Ekonomski fakulteti je bila izvedena mini MBAR verzija programa s sodelovanjem gostujočega profesorja iz ZDA. Pripravljen je celovit poslovni načrt MBAR, ki opredeljuje poslovno idejo in produkt, analizo panoge, trženje programa, HR programa, terminski in finančni načrt izvedbe, pravno-organizacijske vidike, kritična tveganja in storitveni proces. Detektirani so bili potencialni izvedbeni partnerji in poslovni direktor.

Odprt inovacijski model za podporo mreženju visokotehnoloških malih in srednjih podjetij ter RR institucij

Opis
Projekt je bil usmerjen v troje: 1) raziskovanje modelov odprte inovativnosti s poudarkom na visokotehnoloških malih in srednjih podjetjih; 2) vključevanje v mednarodne raziskovalne mreže s področja inovativnosti v malih in srednjih podjetjih; 3) usmerjanje doktorskih študentov in drugih raziskovalcev v proučevanje tematike.

Doseženi rezultati
Vzpostavljen Center za raziskave inovativnosti (CERINNO) s ciljem izvajanja in spodbujanja tako bazičnih kot aplikativnih raziskav o inovacijah. Mentorirani štirje doktorski študenti s področja inovativnosti. Objavljeni so bili številni članki v znanstvenih revijah, kot so Journal of management and organization, Economic and Business Review, European Journal of international management, HRM, Bančni vestnik, IB Revija, Organizacija. Predstavljeni so bili prispevki na različnih mednarodnih konferencah. Vzpostavljeno je bilo mednarodno raziskovalno sodelovanje z institucijami, kot so Copenhagen Business School, Univerzo v Varšavi, Kyungpook National University, BI Norwegian Business School, Univerzo v Tel Avivu, Univerzo v Teksasu, School of Business Maryland, Edwin L. Cox School of Business in IACMR.

Diseminacija

Opis
Projekt Diseminacija je usmerjen v privabljanje interesa, obveščanje in prenos ključnih informacij na različna področja znanstvene, poslovne in politične javnosti v Sloveniji in širše.

Doseženi rezultati
Znotraj projekta so bile uspešno izvedene štiri specializirane COBIK konference (2010 – Prebojnost slovenskih visokotehnoloških MSP; 2011 – Od inovacij do uspešnih tržnih implementacij; 2012 – Financiranje razvojnih idej; 2013 - Visokotehnološke inovacije povezujejo svet), na katerih je prisostvovalo v povprečju med 100 in 150 udeležencev iz znanstveno-raziskovalnih institucij, visokotehnoloških podjetij in vladnih (podpornih) institucij. Ustvarjen je bil študijski primer (teaching box) o vplivu netehnoloških inovacij na tehnološke. Objavljeni so bili strokovni članki v revijah, kot so Glas gospodarstva in MQ.

Tehnološka politika za visokotehnološka mala in srednja podjetja

Opis
Projekt je bil usmerjen v troje: 1) spremljanje razvoja tehnoloških politik za MSP v svetu in pri nas; 2) ugotavljanje pričakovanj slovenskih visokotehnoloških MSP v zvezi s tehnološko politiko; 3) vplivanje na razvoj tehnološke politike za MSP v EU in v Sloveniji.

Doseženi rezultati
Tri leta zapored (2010-2012) je bila izvedena nacionalna raziskava o inovativnosti visokotehnoloških podjetij. Organizirani in moderirani sta bili dve zaprti srečanji za izvajalce politik na področju inovativnosti (2011 - Iskanje možnosti za usklajevanje politik na področju inovacij v novi finančni perspektivi; 2012 - Iskanje možnosti za usklajevanje politik na področju inovativnosti za izhod iz krize). Narejena je bila primerjalna analiza inovacijskih politik po državah in postavljena baza podatkov kazalnikov inovacijske aktivnosti po državah.

Dinamično strateško upravljanje in vodenje

Opis
Projekt je bil usmerjen v troje: 1) svetovanje v COBIK in izven na temo upravljanja in vodenja odprtih inovacijskih sistemov; 2) aktivno iskanje poslovnih tem, ki jih COBIK in partnerji potrebujejo pri svojem poslovnem delovanju, ter hitro odzivanje na potrebe COBIK in partnerjev; 3) sodelovanje pri razvoju poslovnih modelov laboratorijev COBIK in širše.

Doseženi rezultati
Postavljen je bil strateški koncept e-platforme COINVEST za povezovanje visokotehnoloških podjetnikov in investitorjev. Pri tem je bilo vzpostavljeno partnerstvo z dvema slovenskima Centrom odličnosti in zavodom Hekovnik. Izvedenih je bilo 29 izobraževalnih delavnic za visokotehnološke podjetnike. Obsegale so pridobivanje podjetniških znanj, mentorstvo pri pripravi poslovnih načrtov, svetovanje pri razvoju poslovnih modelov in pripravi prezentacij ter materialov za investitorje. Vključenih je bilo 20 projektov, večinoma iz znanosti. Organizirani so bili trije zaprti dogodki za investitorje in prva mednarodna COINVEST visokotehnološka investicijska konferenca, na kateri je bilo prisotnih 12 VC skladov iz petih držav. Pridobljeni so bili trije mednarodni investitorji, ki so potrdili interes za projekte. Ustvarjena je bila specializirana baza 130 evropskih investitorjev s področja Life Science in Biotech. Pripravljena je bila osnova poslovnega modela COINVEST in poslovni načrt za 2013.

 


Vodja laboratorija:

Namestnik vodje laboratorija:

Predstavitveni video

COBIK LOIS

Fotogalerija

COBIK konferenca 2013

več »